Skip to Content

Місія та завдання

Відомо, що у демократично розвинутих країнах державна влада не може існувати ізольовано від громадянського суспільства. Саме від глибини та якості такої взаємодії залежить динамічний розвиток суспільства в цілому, що позначається на адекватному реагуванні органів державної влади на суспільні потреби на макро та мікро рівнях шляхом  прийняття ефективних управлінських рішень. 

Вплив на органи державної влади з метою прийняття вигідних для окремих груп інтересів рішень є об’єктивним суспільним процесом, метою якого є донесення до відома високопосадовців наявності проблем та пропозицій щодо їх вирішення. Цей вплив є необхідним та корисним за умов, коли він є:

  • легітимним (в рамках правового поля);
  • суспільно виваженим;
  • публічно відкритим.

У світовій практиці такий вплив прийнято називати «лобіюванням» або «адвокасі» в залежності від форм та інструментарію, використаних задля здійснення такого впливу. Проте, єдиного підходу до унормування такого політико-правового феномену у світовій практиці не існує. В одних країнах така діяльність урегульована законодавчо, в інших функціонують різноманітні форми саморегуляції. Але достеменно відомо, що урегульоване лобіювання відіграє значну роль у розвитку суспільних відносин та сприяє мінімізації корупції та її проявів.

Як відомо, в українських реаліях лобіюванням називають будь-який вплив (переважно нелегітимний) на органи державної влади з метою «проштовхування» чиїхось комерційних інтересів. Насправді, речі потрібно називати власними іменами та не плутати лобіювання з корупцією та хабарництвом. Саме через відсутність належних юридичних регуляторів цього явища квазілобіювання в Україні набуло позаправової, вузькогрупової та латентної форми, що безумовно підживлює негативні стереотипні уявлення щодо нього у громадській свідомості.

Тому, головною місією створення Інституту професійного лобіювання та адвокасі як неприбуткової громадської організації є проведення вододілу між легітимним  і корупційним впливом на формування та реалізацією державної політики шляхом сприяння правовому визначенню  та закріпленню інституту лобіювання в Україні.

У зв’язку з цим, завданнями Інституту є:  сприяння підвищенню суспільного розуміння ролі та функцій лобіювання та адвокасі у державному управлінні та ефективному їх використанню для вирішення значущих соціально-економічних проблем, а також створення наукового майданчика для проведення фахової дискусії щодо перспективності такої діяльності в Україні.